GDPR

 

Privacyverklaring

OPTIMA FACTO hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het respecteren van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we transparant en duidelijk communiceren over waarom OPTIMA FACTO persoonsgegevens verzamelt, bijhoudt en verwerkt, welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we vervolgens omgaan met deze gegevens. De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die OPTIMA FACTO verwerkt. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. OPTIMA FACTO houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR – in voege vanaf 25/05/2018).

 

Wat betekent dit precies?

1) We verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.

2) De verwerking van deze persoonsgegevens wordt beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

3) We vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als OPTIMA FACTO persoonsgegevens verwerkt of doorgeeft.

4) We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

5) We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en steeds met uw toestemming en medeweten.

6) We houden u op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens. Indien er in de toekomst aanpassingen gebeuren aan deze privacyverklaring, verbinden we ons ertoe dit aan u te communiceren waarna opnieuw uw goedkeuring gevraagd wordt.

7) OPTIMA FACTO is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via deze contactgegevens:

OPTIMA FACTO

Hazeschransstraat 5

Edegem B-2650

office@optimafacto.be

TEL: +32 (0)3 8291500

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

1) Om u te informeren over de diensten van OPTIMA FACTO

2) Om u te kunnen laten deelnemen aan de activiteiten van OPTIMA FACTO

3) Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen en andere interessante informatie

4) Bijhouden van het aantal vragen om informatie (statistieken)

Gegevens verzameld via het contactformulier op deze website dienen enkel voor intern gebruik en worden niet aan derden gegeven.

Informatie van bezoekers, waaronder het IP-adres en vrij beschikbare systeeminformatie uitgereikt door de webbrowser, wordt mogelijk bewaard. Deze volledig anonieme gegevens dienen exclusief voor statistische doeleinden en verbetering van de inhoud van onze site, en worden nooit gebruikt ter identificatie van gebruikers door ons of door derden.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen we de volgende gegevens van u vragen, opslaan en/of verwerken: naam, voornaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, instelling/organisatie/dienst/bedrijf/vakgroep, type onderzoek, hobby’s in hoeverre dat dit nuttig is voor de werking van OPTIMA FACTO.

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen we aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden:

- Verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen

- Verzorging van de internetomgeving

We zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk toegestaan en verplicht is. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft uiteraard het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

 

Bewaartermijn

OPTIMA FACTO bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn, dan wel op grond van de wet is vereist. OPTIMA FACTO verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens voor maximum 5 jaar na laatste gebruik.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering (het recht om vergeten te worden) van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Neem hiervoor gerust contact met ons op. Ook indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, mag u hierover contact met ons opnemen.

 

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekendgemaakt. We adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

Disclaimer

Volgende inhouden vallen onder deze disclaimer:

1) Eigenaar: eigenaar van de website 2) Gebruik: alle denkbare handelingen 3) Gebruiker: u, bezoeker van deze website 4) Content: alle in de website aanwezige inhoud 5) Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer 6) De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde 7) De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. 8) Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. 9) Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

Gebruiksvoorwaarden website optimafacto.com

De bepalingen van het hiernavolgend wettelijk bericht zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website en door deze website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.

De onderneming

Dit is de site van OPTIMA FACTO met zetel te Wilrijk, B-2610, Jules Moretuslei 89/91 Ondernemingsnummer: 0463 743.241

OPTIMA FACTO staat in voor het uitvoeren van coaching en consulting aan particulieren en bedrijven. Daarnaast geven we opleidingen, trainingen en workshops.

We begeleiden mensen en bedrijven en staan hen bij in veranderprocessen.

 

De draagwijdte van de informatie die de site bevat

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over OPTIMA FACTO, alsook over de projecten waaraan OPTIMA FACTO meewerkt.

Alhoewel OPTIMA FACTO zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert OPTIMA FACTO niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.

OPTIMA FACTO kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

De informatie die op deze site wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van de bedrijfswaarde van OPTIMA FACTO. De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien, met name de jaarverslagen die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn.

 

De bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto’s, teksten, logo’s, slogans, handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van OPTIMA FACTO of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.

Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

 

Websites van derden

OPTIMA FACTO kan op haar website links voorzien naar websites van derden, andere bedrijven of individuen. OPTIMA FACTO is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet gehouden worden tot, het onderzoeken, evalueren of leveren van enige garanties met betrekking tot de diensten en producten die worden aangeboden door deze derden en/of de inhoud van hun websites. OPTIMA FACTO kan dan ook nooit aansprakelijk zijn voor enige schade die zou worden veroorzaakt door deze derden, hun diensten, producten of de inhoud van hun website. Wij raden u aan bij het betreden van de websites van derden steeds zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid na te kijken.

 

De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van de site

Voor zover OPTIMA FACTO naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995.

 

Toepasselijk Recht – Bevoegde Rechtbank

Deze voorwaarden en alle geschillen die zouden rijzen naar aanleiding van uw gebruik van deze website, zijn onderworpen aan het Belgische recht en enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zullen inzake bevoegd zijn.

 

Facturatie en betaling

De onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld in het kader van de activiteiten van OPTIMA FACTO.

De facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, ten laatste 14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk een andere vervaldatum op de factuur vermeld wordt.

Iedere op de vervaldag niet-betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met verwijlintresten à rato van 10 % per jaar, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

Het bedrag van elke factuur, dat niet volledig betaald is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50,00 euro.

Elke niet betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde cliënt.

Alle betwistingen over de gevorderde bedragen dienen ons ter kennis gebracht te worden, per aangetekend schrijven, binnen de zeeven (7) dagen na de factuurdatum. Na deze termijn wordt de schuldvordering als definitief beschouwd en is het bedrag op onbetwistbare wijze verschuldigd.

Klachten i.v.m. de uitvoering van de ons toevertrouwde opdrachten dienen per aangetekend schrijven gemeld te worden binnen de tien (10) dagen na uitvoering van de prestatie of binnen de tien (10) dagen na kennisname van de wanprestatie door de cliënt indien deze daarvan niet eerder kennis kon krijgen omwille van de door hem te bewijzen omstandigheden.

Indien de cliënt op onregelmatige wijze een einde stelt aan de overeenkomst, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, minstens gelijk aan de vergoeding aangerekend over de twaalf maanden die de onregelmatige verbreking voorafgaan.

Voorliggende overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Voor alle rechtsgedingen en geschillen i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement te Antwerpen bevoegd, onverminderd ons recht te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de cliënt.

Deze algemene voorwaarden maken een ondeelbaar geheel uit met de opgemaakte factuur, en partijen verklaren hiervan uitdrukkelijk kennis genomen te hebben.

 

Learn & Share